• نمایش 9 از 9

کلاف دوزوجی 250 متری 06x2x2 کرمان

کلاف 250 متری 2x2x0.6 کرمان . دو زوجی مغزی 0.6 کرمان رنگ طوسی

کلاف شش زوجی 250 متری 06x2x6 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری کابل 06x2x6 شش زوجی مغزی شش دهم کرمان رنگ طوسی

کلاف چهارزوجی 250 متری 05x2x4 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری کابل  05x2x4 چهار زوجی مغزی 0.5 کرمان رنگ طوسی

کلاف ده زوجی 250 متری 06x2x10 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری ده زوجی  06x2x10 کرمان رنگ طوسی

کلاف تک زوجی 250 متری 06x2x1 کرمان

کابل تک زوجی 06 فویلدار تمام مس کرمان

کلاف دوزوجی 250 متری 05x2x2 کرمان

کابل دو زوجی 05 فویلدار تمام مس کرمان

کلاف چهار زوجی 250 متری 06x2x4 کرمان

کلاف چهار زوجی 06 تمام مس فویلدار کرمان

کلاف ده زوجی 250 متری 05x2x10 کرمان

کلاف ده زوجی 05 تمام مس فویلدار کرمان

کلاف شش زوجی 250 متری 05x2x6 کرمان

کلاف شش زوجی 05 تمام مس فویلدار کرمان

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید